Reklamacje sprzętu

 Warunki gwarancji:

 1. Gwarancja jest udzielana przez firmę Voipoint Sp. z o.o. Sp. k. dla produktu eksploatowanego zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
 2. Obowiązki Gwaranta wykonuje serwis gwarancyjny mieszczący się we Wrocławiu,
  ul. Kuropatwia 2, na następujących zasadach:

  1. warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz/lub dowodem zakupu produktu, koszty dostarczenia produktu do Gwaranta pokrywa właściciel produktu,
  2. wydanie produktu po naprawie nastąpi za pośrednictwem kuriera:
   • na koszt Gwaranta jeżeli reklamacja została uznana,
   • na koszt właściciela produktu jeżeli zgłoszenie usterki nie było objęte serwisem gwarancyjnym,
  3. wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka, a w przypadku braku możliwości wymiany na produkt identyczny, Gwarant dokonuje wymiany na produkt o nie gorszych parametrach od produktu podlegającego wymianie.
 3. Gwarancja obowiązuje jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową w przypadku konsumentów i innych przepisów polskiego prawa.
 4. Okres gwarancji na produkt udzielany jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu produktu, umieszczonej na dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na skrócony okres 6 miesięcy od daty zakupu produktu.
 5. Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi powstałe w okresie od daty sprzedaży.
 6. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie maksymalnie 28 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego Gwaranta bądź 56 dni w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy niezbędnych do naprawy części.
 7. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta.
 8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 9. Utrata gwarancji następuje w przypadku: a). zerwania plomby gwarancyjnej przez osobę nieupoważnioną przez Gwaranta, b). nieczytelnych, zmienionych lub usuniętych numerów seryjnych sprzętu, c). brak dowodu zakupu, d). brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego.
 10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiące w sprzęcie, a w szczególności powstałe wskutek:
  • samowolnie dokonywanych przez Klienta lub inną nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
  • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji, przechowywania, wstrząsów w trakcie pracy, nieprawidłowego napięcia sieci zasilającej, zalania sprzętu płynami, wyładowania atmosferyczne, przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego itp.,
  • mechanicznych uszkodzeń i zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem; powodzią, uderzeniem pioruna oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami,
  • nie gwarantuje się poprawnego działania sprzętu z innymi urządzeniami zakupionymi i instalowanymi poza Gwarantem.
 11. Nieujęte w warunkach gwarancji „przepisy gwarancyjne” reguluje Kodeks Cywilny.
 12. Akceptacją warunków gwarancji jest dokonanie zakupu.
 13. W przypadku niewywiązania się z terminu płatności określonego na fakturze, paragonie Gwarant automatycznie odstępuje od umowy gwarancyjnej.

W celu zgłoszenia reklamacji należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie http://support.voipoint.pl/
w zakładce „Zgłoś problem”.